ZAKRES USŁUG

Oferujemy niezwykle szeroki wachlarz usług prawnych tj.: sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów dokumentów, zastępstwo procesowe przed sądami, reprezentację przed organami administracyjnymi, urzędami oraz wszelkimi innymi podmiotami, opiniowanie aktów prawnych, udział w prowadzonych negocjacjach przez klienta a także wszelkie inne czynności związane z obsługą prawną. Zakres usług prawnych oferowanych na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

– zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa ubezpieczeń majątkowych. Dzięki współpracy z Kancelarią Racy Prawnego dr Jana Klimkowicza w Lublinie możemy zapewnić obsługę prawną złożonych przedsięwzięć, w tym fuzji, przejęć oraz transakcji na rynku kapitałowym (papierów wartościowych).

PRAWO PRACY

- oferujemy pomoc prawną zarówno na rzecz pracowników i związków zawodowych, jak i pracodawców. Przygotowujemy projektu umów o pracę (rozszerzonych o dodatkowe klauzule, np. zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika), regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych.
ksiazki2

prawo2

ODSZKODOWANIA

- pomagamy poszkodowanym uzyskać odszkodowania należne z tytułu wszelkiego rodzaju wypadków losowych, w tym komunikacyjnych, kradzieży, pożaru itp.,

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO LOKALOWE

– udzielamy porad i reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących nabycia własności nieruchomości, ochrony własności, o eksmisję, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność drogi koniecznej, służebność przejazdu), w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego. Oferujemy również obsługę prawną spółdzielniom mieszkaniowym.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

– prowadzenie negocjacji oraz postępowań ugodowych, reprezentowanie Klientów dochodzących należności w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, nadzorowanie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

PRAWO SPADKOWE

– udzielamy porad w zakresie prawa spadkowego (zasady dziedziczenia, testament, zapis, polecenie), reprezentujemy Klientów w sprawach spadkowych przed sądami wszystkich instancji.

SPRAWY RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA (”ROZWODY KOŚCIELNE”)

– reprezentujemy w sprawach o alimenty, rozwód, separację, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Sporządzamy projekty umów majątkowych pomiędzy małżonkami.

PRAWO SPÓŁEK

– doradzamy przy zakładaniu nowych spółek oraz we wszystkich aspektach działalności spółek już funkcjonujących na rynku. Przygotowujemy formularze do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestniczymy z głosem doradczym w zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz posiedzeniach innych organów spółek. Przygotowujemy projekty uchwał. Reprezentujemy wspólników/akcjonariuszy w sporach ze spółką.