ROZLICZENIA

Stosujemy bardzo korzystne zasady rozliczeń z Klientami. Wysokość honorarium jest zawsze sprawą indywidualnie rozliczaną z Klientem, w zależności od nakładu pracy oraz charakteru zlecanych spraw (zlecenia jednorazowe, stała współpraca, postępowania sądowe itp.):

Stawka godzinowa

- za godzinę efektywną pracy, tj. wyłącznie za pracę poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta, bez wliczania czynności dodatkowych. Tę stawkę proponujemy Klientom przy zleceniach jednorazowych, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie prawne, projekty umów, regulaminy, uchwały wspólników, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach trudnych, nietypowych itp. Rozliczenie czasu pracy przedstawiane jest w tabeli będącej załącznikiem do faktury.
czas

pieniadz

Stawka stała jednorazowa

– tę stawkę stosujemy w przypadkach zleceń jednorazowych o możliwym z góry do przewidzenia nakładzie pracy, jak np. standardowe porady prawne, proste pisma, wezwania do zapłaty, itp.

Stawka stała miesięczna (ryczałt)

– proponujemy ją Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi Kancelarii w skali miesiąca, proponujemy odpowiednią stawkę miesięczną. W ramach tej stawki Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji telefonicznych oraz określony umową limit godzin efektywnych.

Stawka za zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych

– tę stawkę stosujemy w przypadkach zlecenia Kancelarii zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Szczegółowe rodzaje i minimalne wysokości stawek określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych [...] (Dz.U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

W przypadku zlecenia jednorazowego zastępstwa prawnego pobieramy zaliczkę na poczet honorarium w wysokości ułamkowej części stawki na początku sprawy, pozostała część po wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, a całkowite rozliczenie następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu/komornika w zakresie kosztów procesu. W wyjątkowych wypadkach, w sprawach osób nie będących w stanie wyłożyć zaliczki na poczet honorarium, stosujemy indywidualne podejście do ustalania zasad rozliczeń honorarium.